Ändringar i utkomstskydd för arbetslösa vid årsskiftet

Vid årsskiftet träder igen förändringar i förmånernas nivå och arbetskraftsservicen i kraft. Med förändringarna i utkomstskyddet för arbetslösa är det meningen att regerings beslut om inbesparingar på 50 miljoner euro i utgifterna för arbetslöshetsdagpenning i budgetförhandlingarna från slutet av mars verkställs. Samtidigt förenklas finansieringsmodellen för utkomstskydd för arbetslösa.

Med lagändringarna vill man sporra rörligheten i mottagandet av arbete. I samband med lagändringarna förbättras också TE-byråernas möjligheter att koncentrera sig på att erbjuda tjänster, t.ex. genom att undersökning av hinder för att vara på arbetsmarknaden och frånvaro från TE-tjänsten överförs till arbetslöshetskassorna. Dessutom avstår TE-byråerna från att begära intyg i vissa ärenden.

Nivån på inkomstrelaterad dagpenning

Beräknandet av inkomstrelaterad dagpenning förändras år 2015 så att nivån sjunker för de högsta dagpenningarna.

Beräkningen av dagpenning förändras så att nivån på de högsta dagpenningarna sjunker. Dagpenningen blir mindre om grunden för den utbetalda ersättningen är över 3 116 euro i månaden. Genom lagförändringen sänks brytpunkten för den överskridande delen av lönen som ackumulerar inkomstrelaterad dagpenning med en lägre procent. Brytpunkten sjunker från 3 443 euro till 3 116 från och med år 2015.

Inverkan på dagpenningar som överskrider brytningsgränsen minskar högst med cirka 80 euro i månaden.

Ändringen gäller dem som ansöker om arbetslöshetsförmån vars dagpenningnivå definieras år 2015 eller senare.  Dagpenningar som redan betalas ut, påverkas inte av förändringen.

Nivån på förhöjd förtjänstdel

Också nivån på den förhöjda förtjänstdelen sjunker i och med att beräkningsgrunden förnyas. Förhöjd förtjänstdel betalas under sysselsättningsfrämjande servicetid samt högst 90 dagar efter en lång arbetshistoria. Ersättningsprocenten för förhöjd förtjänstdelen sjunker för den delen som är under brytningspunkten (3 116 euro år 2015) från 65 procent till 58 procent och för den delen som överskrider brytningspunkten sjunker den från 37,5 procent till 35 procent. Ändringen påverkar dagpenningar av alla storlekar, i fall att förhöjd förtjänstdel betalas. Förändringens storlek beror på dagpenningens storlek. Om lönen som föregår arbetslösheten har varit 3 000 euro i månaden, är inverkan 163 euro i månaden.

Också denna förändring gäller enbart de sökande, vars förhöjda förtjänstdel definieras efter att den nya lagen träder i kraft från och med den 1 januari 2015.

Plikt att ta emot arbete utanför pendlingsregion

Plikten att ta emot arbete också utanför den egna pendlingsregionen utvidgas med lagändring. Pendlingsregionen sträcker sig högst 80 kilometers från hemorten. Inom detta område har den arbetslösa arbetssökaren en skyldighet att ta emot arbete för att förutsättningarna för arbetslöshetsförmån skall uppfyllas. Efter lagändringen är den arbetslösa arbetssökanden skyldig att ta emot arbete också utanför pendlingsregionen, om den dagliga arbetsresan i genomsnitt är högst 3 timmar per dag. Om det är frågan om deltidsarbete, är tidsgränsen 2 timmar.

Ungas plikt att söka yrkesutbildning

Unga under 25 år, utan yrkesutbildning, har plikt att söka utbildningsplats för att förutsättningarna för arbetslöshetsförmån skall uppfyllas. Från 2015 gäller plikten att ta emot studieplats också under annan tid än bara i början av höstterminen, om den unga personen har sökt studieplats och blivit godkänd. Redan tidigare har det varit i kraft att unga personer har varit förpliktade att via gemensam elevantagning på våren söka till utbildning som börjar på hösten.

Rätt till arbetslöshetsförmån för familjedagvårdare och under arbets- eller tjänstledigtiden när man är förhindrad att arbeta

Familjedagvårdare, av vilka inte har reserverats vårdplatser, betalats inte lön på trots gällande anställning. Vid årsskiftet ändras lagen så att det i fortsättning är möjligt att betala arbetslöshetsdagpenning för den här tiden.  Det samma gäller personer som varit på arbets- eller tjänstledighet för att sköta någon annan arbetsuppgift. Blir de permitterade eller arbetslösa kan de under vissa villkor i fortsättningen få arbetslöshetsdagpenning, vilket tidigare var omöjligt.

Läs mer på finska

← Tillbaka