Arbetserbjudande från arbets- och näringsbyrån effektiviserar rekryteringen

30.12.2013. Ett arbetserbjudande som arbets- och näringsbyrån förmedlar till en arbetslös arbetssökande förkortar avsevärt tiden för tillsättandet av ett ledigt jobb och effektiviserar hela rekryteringsprocessen. Uppgifterna framgår av ANM-analysen Työtarjouksen vaikutus työpaikkojen täytön ja rekrytoinnin kestoon julkisessa työnvälityksessä. Analysen har gjorts av forskningsdirektör Heikki Räisänen vid arbets- och näringsministeriet. Analysen har redan i utkastfasen utnyttjats i utarbetandet av regeringens strukturpolitiska program. Ökad användning av arbetserbjudanden är ett av programmets mål. Med arbetserbjudande avses att arbets- och näringsbyrån uppmanar en arbetslös arbetssökande att söka ett visst ledigt jobb. Om arbetssökanden inte söker jobbet, kan han eller hon förlora sin rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

Arbets- och näringsministeriet utfärdare i december ännu noggrannare anvisningar om sätten att använda arbetserbjudanden till närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna. Ett arbetserbjudande är i första hand en serviceform för både arbetsgivaren och arbetssökanden vid rekrytering och jobbsökning.

Arbetserbjudanden används som en rekryteringsmetod för cirka 30 procent av platsannonserna. Beskrivande för betydelsen av arbetserbjudanden är att ingen annan egenskap hos jobbet, arbetsgivaren eller omvärlden bidrar lika starkt till effektiviteten i tillsättandet av jobbet och rekryteringen. Arbetserbjudandet påverkar rekryteringstiden mer än det om arbetsplatsen finns på landet eller i en stad eller om det är fråga om ett korttidsjobb eller en fastare anställning. Rekryteringstiden för sin del har en betydande ekonomisk betydelse, eftersom lediga jobb är potentiell sysselsättning och produktion. Därigenom ökar en snabb rekryteringsprocess produktionen.

Som analysmaterial har använts den offentliga arbetsförmedlingens täckande registermaterial om lediga jobb från 2012. Materialet inbegriper information om sammanlagt 514 300 jobb som varit lediga. Enligt Statistikcentralens uppgifter anlitades den offentliga i arbetsförmedlingen i 46 procent av de externa rekryteringarna av arbetskraft år 2012. Publikation: Työtarjouksen vaikutus työpaikkojen täytön ja rekrytoinnin kestoon julkisessa työnvälityksessä, TEM-analyyseja 54/2013 www.tem.fi/julkaisut Ytterligare upplysningar: forskningsdirektör Heikki Räisänen, ANM, tfn 029 504 7118


← Tillbaka