ASLAK-kursen i 2014


ET ry-medlemmar som arbetar i kontorer kan söka sig till ASLAK-kurserna (kurs nummer 53276). De yrkesorienterade medicinska ASLAK-kurserna är en form av tidig rehabilitering som FPA har utvecklat. Målet är att på lång sikt främja arbetsförmågan och välbefinnandet samt att tillägna sig både rätta arbetsmetoder och sunda motions- och levnadsvanor. ASLAK-kurserna är antingen riksomfattande, regionala eller bundna till en enskild arbetsplats.

ASLAK-rehabiliteringen är planerad för olika yrkes- och arbetstagargrupper som i sitt arbetet utsätts för stor fysisk, psykisk och social belastning, som lätt kan leda till att hälsoproblem hopar sig och arbetsförmågan blir nedsatt.

Kurstid och plats

Perioder:

I  period           24.02. – 27.02.2014               4d

II period           12.05. – 16.05.2014               5d

III period           06.10. – 08.10.2014               3d

Kursen är i Herttua rehabiliteringscentret i Kerimäki.

Innehål

En ASLAK-kurs är alltid grupprehabilitering. En ASLAK-kurs genomförs vid en rehabiliteringsinrättning i form av öppen eller sluten vård eller som en kombination av dem. Kurserna genomförs i tre eller fyra perioder under en process som varar ungefär ett år. Längden på rehabiliteringen kan vara totalt 15-21 dygn + en samarbetsdag. För mellanperioderna utarbetas ett individuellt program med övningar som ska genomföras hemma och/eller på arbetsplatsen. Kursens längd, innehåll och periodisering påverkas av de behov som har lyfts fram av klienten, arbetsplatsen, branschen och företagshälsovården.

Lagen om FPA-rehabilitering gör det möjligt för FPA att anordna ASLAK-kursverksamhet endast i form av prövningsbaserad rehabilitering. För ändamålet godkänner riksdagen årligen ett anslag som inte kan överskridas. Nya kurser planeras och godkänns därför för endast ett år åt gången. ASLAK -kurser ordnas i form av institutions- eller dagrehabilitering vid för ändamålet godkända rehabiliteringscenter, vars service FPA skaffar genom konkurrensutsättning. För varje yrkesgrupp väljs det rehabiliteringscenter som har den bästa sakkunskapen. 

Ansökningsförfarande

Initiativen till de årliga ASLAK -kurserna kommer vanligen från arbetsplatserna och företagshälsovården, som tillsammans med arbetsgivaren kommer överens om att ansöka om en kurs. Även t.ex. fackförbund och serviceproducenter kan ansöka om kurser. 

Ansökningsblanketten (KU 119) fås på FPAs webbplats (www.fpa.fi, Blanketter). Ansökningarna sänds enligt följande: 

  •  ansökningar om riksomfattande kurser sänds till rehabiliteringsgruppen. De riksomfattande kurserna kan vara kurser för vissa branscher, arbetsplatskurser vid stora företag där deltagarna kommer från olika delar av landet, eller olika kortkurser. 
  • ansökningar som gäller ASLAK -kurser vid en arbetsplats eller kortvariga regionala ASLAK -kurser sänds direkt till den FPA-byrå inom vars distrikt företagshälsovården finns. FPA-byråerna sänder ansökningarna vidare till kretscentralen för avgörande. 

I samband med kursplaneringen avtalas urvalskriterierna och det preliminära kursprogrammet samt ansöknings- och urvalsförfarandet. De som söker sig till en kurs uppsöker företagshälsovårdsläkaren för att få ett B-utlåtande där behovet av rehabilitering framgår. Därefter fyller sökandena i ansökningsblanketterna KU 102 och KU 104 på FPA-byrån. 

Deltagarna till arbetsplatsvisa ASLAK -kurser utses vanligen av den företagshälsovårdsenhet som ansökt om kursen.

Kursen tar 10 personer som är ET ry-medlemmarna. FPA behandlar ansökningar och anger urvalet till klienten och rehabiliteringscentret. FPA skickar rehabiliteringsbeslut till Herttua rehabiliteringscentret. Centret skickar valde klienten skriftliga inbjudar. 

Mer om ASLAK-kursen

ET ry: katri.hirvonen-nurmi(ät)erto.fi

Herttuan Kuntoutuskeskus:

Timo Lehtinen, puh.040-5248271, timo.lehtinen(ät)herttua.fi

Osoite: Veneenniementie 64, 58200 Kerimäki.

http://www.kela.fi/documents/12084/12189/aslakinnans_05r.pdf

http://www.kela.fi/web/sv/kurser_aslak-kurser-och-tyk-verksamhet

Kursens information på FPAs sidan: söka med kursnumret 53276 http://asiointi.kela.fi/kz_app/KZInternetApplication