Kvinnornas lönedag 30.10.2015

I år upphör kvinnors lönebetalning den 30.oktober. När STTK firar kvinnornas lönedag, vill det konkretisera utvecklingen av jämställdheten i löner mellan könen. Jämställdhet i arbetslivet är ett problem som förblir oförändrad eftersom löneskilnaden går inte bort. Visste du att kvinnor i medeltal får lön som ärendast 83,4 % av det som män förtjänar? Enligt statistikcentralen var medellönen för män i 2015s 2.kvartal 3634 euro och för kvinnor 3031 euro. Siffror är löner för regelbundna arbetstider.

Mer om lönejämställdhet

Orsakerna till löneskillnaderna är flera och en av dem är vår könssegregerade arbetsmarknad. Bara en knapp femtedel av oss jobbar på arbetsplatser där det finns en jämn fördelning av män och kvinnor och fakta är att kvinnodominerade branscher har sämre löner än mansdominerade. Därför anser vi inom Kvinnoförbundet att man ska betala samma lön för likvärdigt arbete. Men skillnader hittas inte bara mellan branscher utan också inom dem.

Mer information om kvinnornas lönedag och teman från STTKs jurist Anja Lahermaa: anja.lahermaa@sttk.fi

← Tillbaka